Sunday, March 20, 2016

కొబ్బరి ఐసుక్రీము - అనఘ గారి వంట

అనఘ తయ్యారు చేసిన మొట్టమొదటి వంటకం
నాకు బాగా నచ్చిందోయ్!

ఐసుక్యూబులు చేసే ట్రేలో
ఒక స్ట్రాబెర్రీ ముక్క
ఒక బ్లూ బెర్రీ
ఒక బ్లాక్ బెర్రీ వేసి
కొబ్బరి నీళ్ళతో నింపి
డీపు ఫ్రీజరులో పడేసి గడ్డకట్టినక మింగటమేSaturday, March 19, 2016

గ్రీన్ జ్యూస్ పదోరోజు
చెటాకు పాలకూర
ఆరు కేలు ఆకులు
చెటాకు పార్సులీ ఆకులు
రెండు యాపిళ్ళు
ఒక ఖీరా దోస్కాయ
రెండు సెలరీ చెక్కలు
పావలా కాసంత అల్లం

గ్రీన్ జ్యూస్ తొందోరోజు
ఆరు స్విస్సు ఛార్డు ఆకులు
గుప్పెడు ఆకుపచ్చ ద్రాక్షా
అర ఖీరా దోస్కాయ 
ఒక గ్రీను యాపిలు
పావలా కాసంత అల్లం

గ్రీన్ జ్యూస్ ఎందోరోజు

నాలుగు కొత్తిమీర
కాడలు రెండు ఖీరా దోస్కాయలు
రెండు గ్రీను యాపిళ్ళు
మిక్సింగు వేసినాక ఒక నిమపాయ కుమ్ముడు

గ్రీన్ జ్యూస్ ఏడోరోజు
రెండు సెలరీ కాడలు
అర ఖీరా దోస్కాయ
మూడు స్విస్సు చార్డు ఆకులు
రెండు కేలు ఆకులు
రెండు యాపిలు కాయలు

గ్రీన్ జ్యూస్ ఆరోరోజు
రెందు చటాకులు పాలకూర
నాలుగు కేలు కూర
ఒక గుప్పెడు అనాస ముక్కలు
రెండో మూడో పుదీనా ఆకులు
రెండు గ్రీన్ యాపిల్స్

Sunday, March 13, 2016

బ్రస్సెల్ స్ప్రౌట్స్ కూర

బ్రస్సెల్ స్ప్రౌట్ చూట్టానికి చిన్న కోసుగడ్డలాగా ఉంటుంది. కోసుగడ్డ అంటే క్యాబేజి. ఇది కోసుగడ్డ కుటుంబానికి చెందిందే.
వికీవిక్కేశ్వరరావు గారు ఇలా చెప్పుకొచ్చారు-
The Brussels sprout is a member of the Gemmifera Group of cabbages (Brassica oleracea), grown for its edible buds.
The leafy green vegetables are typically 2.5–4 cm (0.98–1.6 in) in diameter and look like miniature cabbages. The Brussels sprout has long been popular in BrusselsBelgium, and may have originated and gained its name there.[1]

Nutrients, phytochemicals and research[edit]

Raw Brussels sprouts contain excellent levels of vitamin C and vitamin K, with more moderate amounts of B vitamins, such as folic acid and vitamin B6 (USDA nutrient table, right); essential minerals and dietary fibre exist in lesser amounts (table).
Brussels sprouts, as with broccoli and other brassicas, contain sulforaphane, a phytochemical under basic research for its potential anticancerproperties. Although boiling reduces the level of sulforaphane, steaming and stir frying do not result in significant loss.[11]
Consuming Brussels sprouts in excess may not be suitable for patients taking anticoagulants since they contain vitamin K, a blood-clotting factor. In one such reported incident, eating too many Brussels sprouts may have countered blood-thinning therapy.[12]

Cooking and preparation[edit]

The most common method of preparing Brussels sprouts for cooking begins with cutting the buds off the stalk. Any surplus stem is cut away, and any loose surface leaves are peeled and discarded. Once cut and cleaned, the buds are typically cooked by boilingsteamingstir fryinggrilling, or roasting. To ensure even cooking throughout, buds of a similar size are usually chosen. Some cooks will make a single cut or a cross in the center of the stem to aid the penetration of heat. Brussels sprouts can be pickled as an alternative to cooking.
Overcooking will render the buds gray and soft, and they then develop a strong flavour and odour that some dislike.[7] The odour is associated with the glucosinolate sinigrin, an organic compound that contains sulfur: hence the strong smell. For taste, roasting Brussels sprouts is a common way to cook them to bring out flavour.[13] Common toppings or additions for Brussels sprouts include Parmesan cheese and butter, balsamic vinegar, apple cider vinegar, bacon, pistachios, pine nuts, mustard, brown sugar, and pepper. Another popular way of cooking Brussels sprouts is to sauté them.

సరే ఇవన్నీ పక్కనపెడితే!
బ్రస్సెల్ స్ప్రౌట్ కాస్త ఘాటుగా ఉంటుంది. దిన్ని కాస్త వేయిస్తే, భలే రుచిగా ఉంటుంది. అంతేగాక ఆరోగ్యానికీ మంచిది.
మొన్నోరోజు ఇలా ప్రయోగంచేసినాను
బ్రస్సెల్ స్ప్రౌట్స్, రామ్ములక్కాయ, కోసుగడ్డ, బ్రొకొలి, గాజరగడ్డ, స్నిప్ పీస్ వేసి కూర చేసినా

1. బ్రస్సెల్ స్ప్రౌట్ ని నిలువుగా రెండుముక్కలు చేసినాను
2. ఉల్లిగడ్డని సనగా తరిగినాను
3. ఓ రెండు మిరగాయల్ని సన్నగా తరిగినాను
4. కోసుగడ్డని సన్నగా తరిగినాను
5. బ్రోకొలిని సన్నగా కాదు నున్నగా కాదు, పువ్వుల్ని విడగొట్టినాను
6. ఒక పావలా కాసం అల్లం సన్నగా..
7. ఓ అరడజను వెల్లుల్స్ పొట్టుతీసి ..

విధానం
1. భాండి పెట్టుడు
2. రెండు సెంచాలు నూనె వేసుడు
3. బ్రస్సెల్ స్ప్రౌట్స్ ని బోర్లించుడు
4. బాగా వేగినాక అందులో వెల్లుల్లి  మిరగాయలు వేసి వేయించుడు
5. దానిమీద లేయర్స్ మొట్టమొదట ఉల్లి
6. కోసుగడ్డ
7. గాజరగడ్డ
8. స్నిప్ పీస్
9. బ్రొకొలి
అలా పేర్చి...సివరాకర్న ప్రెష్షుగా రామ్ములక్కాయలు తరిగి పైన పేర్చి, సన్నని మంట మీద మూతపెట్టుడు...

గ్రీన్ జ్యూస్ - అయిదోరోజు


ఒక బత్తాయి
అర ఖీరా దోసకాయ
మూడు సెలరీ కాడలు
ఒక యాపిలు
మిక్సీలో కుమ్మి
నిమ్మబద్ద పిండి కుమ్ముడు
Saturday, March 12, 2016

గ్రీన్ జ్యూస్ - నాల్గోరోజు


ఒక ఖీరా దోసకాయయ
ఒక గ్రీన్ యాపిలు
సగం కప్పు అనాస
నాలుగు కేల్ ఆకులు
ముడు స్విస్ ఛార్డ్ ఆకులు
ఒక మిక్సరు
ఒక గ్రైండరు
ఒక గ్లాసు


Friday, March 11, 2016

గ్రీన్ జ్యూస్ మూడో రోజు

మూడోరోజు
అర తలకాయ రొమైన్ లెట్యూసు 
రెండు చెటాకులు పాలకూర
రెండు కేల్ ఆకులు
పది కొత్తిమీర కాడలు
రెండు గ్రీన్ యాపిళ్ళు
మిక్సింగుచేసి ఒక నిమ్మ బద్ద పిండి కుమ్మింగ్స్ 
దీన్ని డిటాక్స్ గ్రీన్ జ్యూస్ అంటారటా
ఎందుకుటా? ఏమోటా! 
తెల్లవారుఝామున నాలుగప్పుడు ఆకలేసింది 
చూద్దాం ఎలా వెళ్తుందో ఈ ప్రయత్నం 
Thursday, March 10, 2016

గ్రీన్ జ్యూస్ - ఆకుపచ్చ రసాలు - రెండో రోజు

రెండోరోజు
అయిదు చెటాకులు పాలకూర
మూడు కేల్ ఆకులు
మూడు సెలరీ ముక్కలు
అర కీరా దోసకాయ
రెండు ఫుజీ ఆప్ పిళ్ అనగా యాపిలు
మిక్సీ కుమ్ము నిమ్మబద్ద పిండు
గబుక్కున మింగు 
Wednesday, March 9, 2016

గ్రీన్ జ్యూస్ - ఆకుపచ్చ రసాలు - మొదటిరోజు


రెండు కప్పులు అనాస
అయిదు కేల్ ఆకులు
౧ కీరా దోసకాయ
ఒక మిరపకాయ
మిక్సర్లో వేసి కుమ్ముడు