Thursday, January 22, 2009

పొపెప

ఈ సారి మంచి రంజైన వంట చేద్దాం. దీనిపేరు పొపెప.

ఇంతకీ పొపెప అంటే ఏంటి అనుకుంటున్నారా?
పొ.పె.ప = పొట్లకాయ పెరుగు పచ్చడి.

దీన్ని చెయ్యటానికి కావాల్సింది పొట్లకాయ, పెరుగు మరియూ పచ్చడి(??ఏం పచ్చడి అనకూ, సదువ్)!!!

ఎట్లాంటి పొట్లకాయ? నవనవలాడుతుండాలి. ఇక్కడ బొమ్మలో పెట్టిన లాంటివి బాగుండవు.
From వంట
కానీ మాకు ఇవే దొరుకుతాయి కాబట్టి సరిపెట్టుకున్నాం.
ఇంకా, పెరుగు, మిర్చి, కొత్తిమీర, అల్లం, తిరగమాత గింజలు,మరియూ మెంతులు.
From వంట

ముందుగా పొట్లకాయల్ని శుభ్రంగా కడుక్కో, చిన్న చిన్న ముక్కల్ గా నరిక్కో ఇక్కడ కింద జూపెట్టినట్టుగా:
From వంట

ఇలా నరికేసిన ముక్కల మీన ఉప్పేసి బాగా కలిపి కొంచెంసేపు పక్కనబెట్టు (1). ఈలోపల, ఓ భాండీ తీస్కో, నూనె ఓ రెండు చెంచాలు పొయ్, తిర్గమాత వేస్కో. తిరగమాత చిట్పట్ లాడుతున్నప్పుడు, ఉప్పేసిపిసికి పెట్టిన పొట్లకాయ ముక్కల్ని చేతినిండా తీస్కో, ఘట్టిగా పిండు, తిర్గమాతలో వెయ్, అట్లా మొత్తం ముక్కలు చేతిలోకి తీస్కొనుడు, పిండుడూ ఏసుడు ఇట్టా:
From వంట

అయ్యాక ఓ సారి మొత్తం కలిపేసి మూతపెట్టు (2).
ఇప్పుడు ఓ చిన్న చిప్ప గంటె తీస్కో మెంతులు వేపు, వేపరా చిన్నా మాడ్చకు, బంగారం బ్రౌను రంగుదాకా (నీకో సీక్రెటు రహస్యం, మెంతులు వేపక ముందుకూడా అదే రంగులో ఉంటాయ్). మిర్చీ, కొత్తిమీర, అల్లం, ఈ వేపిన మెంతులు మొత్తం ఓ సారి రుబ్బు (దీన్ని ఓ పెద్ద గిన్నెలో వేసి రుబ్బింగు వెయ్యబడును దెగ్గరకి వెళ్లావనుకో ఆడు నవ్వుతాడు, కాబట్టి ఇంటోనే వేస్కో). రుబ్బటానికి మిక్సీ లేకపోతే ఎలా? ఇలా చెయ్యి. మిరగాయల్ని సన్నగా తరుగు, అల్లం కూడా, కొత్తిమీరనికూడా (కొత్తిమీర ని కడగటం మర్చిపోకు) చాలా సన్నగా తరుక్కో. ముందు మెంతుల్ని కూరగాయల్ని నరికే చెక్కమీద చిప్ప-గంటె తో బాగా నలుపు. అయ్యాక మిర్చి మిగతావి వేసి నలపటాం మొదలుపెట్టు - ఠడా!! లేకపోతే, చపాతీకఱ్ఱతో చెయ్యోచ్చు ఈ పని. సరే ఎలానో ఓలా తిప్పలుపడు, ఈ ముద్దని రెడీజేస్కో. ఈలోపల పొట్లకాయ మాడిందేమో జూస్కో. మాడకుండా ఉంటే, ముందు ఈ ముద్దని పెరుగులో వేస్కో, తర్వాత ఆ పొట్లకాయ కూరని వెయ్యి, ఓ సారి కలుపు. ఇక లాగించు.
From వంట


1. పొట్లకాయ, దొండకాయ ఇలాంటివాటిని ముందుగా ఉప్పులో నానబెట్టుకోవాలి
2. ఈ కూరలు మూతబెట్టకపోతే ఉడకవు. చలా మంది మూతబెట్టి పైన నీళ్లు కూడా పోస్తారట.
టిప్పు: పెరుగు ఎంత ఫ్రెష్ అయితే అంత రుచి.
త్వరలో పొపెప పాడ్కాస్ట్ మీరు ఊహించని రీతిలో :):)

Thursday, January 8, 2009

ఈహూ!!! ఠరడం డం డం!!!

ఢం ఢం ఢం ఢంకచిక్కర ఢం ఢం ఢం ఢంకచిక్క ఢం ఢం ఢం ఢంకచిక్కర
ఇందుమూలంగా యావన్మందికీ తెలియజేయుట ఏమనగా
నలభీమ పాడ్కాస్టుని యాపిల్ గాడు ఆమోదించాడహో!!!
ఇకపై వెలువడే ప్రతీ వంటకం, బ్లాగులో, మరియూ, పాడ్కాస్ట్ రూపంలో మీ ఐట్యూన్స్లోకి దింపేస్కోవచ్చని తెలియజేయ్యటానికి నలుడు, భీముడు ఇద్దరూ చాలా ఆనందిస్తున్నారహో!!!
మీరు నలభీమ పాడ్కాస్ట్కి సబ్బుస్రైబు చేస్కోవాలనుకుంటె ఇక్కడ నొక్కోచ్చహో!!
ఢం ఢం ఢం ఢం!!!!!!!!